Контакт

Главен и одговорен уредник:
Александар Табаковски

Редакција „Дерби“
ул. . Антон Попов бр.14
1000 Скопје, Македонија

Е-пошта: redakcija [@] derbi.mk